תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר:

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן “תנאי השימוש”), ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד. מטרת מסמך זה היא להגדיר את מדיניות ש.ס.אדיר חברה ליזמות והשקעות בע”מ בכל הנוגע לשימוש באתר, על מנת להבטיח שימוש נאות וחוקי במשאבים אלה. מדיניות זו מתייחסת לכל מי שמשתמש באתר (להלן “המשתמש”)

זכויות יוצרים:

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל-פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים באתר ש.ס.אדיר חברה ליזמות והשקעות בע”מ, שייכים ש.ס.אדיר חברה ליזמות והשקעות בע”מ. כמו כן, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו וכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונות, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, מדגמים, סימני מסחר, הסודות המסחריים וסידור המידע שבו – הנם של ש.ס.אדיר חברה ליזמות והשקעות בע”מ, זכויות יוצרים אלה חולשות, בין היתר, על כל טקסט, תמונה, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידיאו, גרפיקה, ויישומי תוכנה הנכללים באתר (להלן “החומר המוגן”), אלא אם כן נקבע במפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות “שימוש הוגן” בחומר המוגן, לשימושו האישי בלבד, לפי הכללים הקבועים בדין. “שימוש הוגן” כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, עיבוד, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

המשתמש רשאי להכנס לאתר, להוריד ולהדפיס דפי תוכן על בסיס זמני, לשימוש אישי בלבד ולמטרות פרטיות ולא מסחריות. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להציג בפומבי, להפיץ מחדש, לשדר או לפרסם חומר מוגן, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר בכל חלק מהנ”ל ללא הסכמה מראש ובכתב של ש.ס.אדיר חברה ליזמות והשקעות בע”מ.

באתר נמצאים תכנים מגוונים המתפרסמים על-פי הסכם או הבנה בין ש.ס.אדיר חברה ליזמות והשקעות בע”מ לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי, שהרשה כאמור ל ש.ס.אדיר חברה ליזמות והשקעות בע”מ להשתמש באותם התכנים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לציבור תכנים אלה או את סימני המסחר הנלווים אליהם, או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, מבעל הזכויות בתכנים אלה.

חל איסור מוחלט על המשתמש לעשות שימוש במידע (נתונים, פרסומים, מובאות ממקורות אחרים, תמונות וכד’) תוך הפרת זכויות קניין רוחני של צד ג’, המחזיק בזכויות באותו מידע. על המשתמש לוודא מראש, כי הוא רשאי לעשות שימוש במידע במסגרת השימוש באתר, לרבות יצירת דף מידע.

ש.ס.אדיר חברה ליזמות והשקעות בע”מ אינו אחראי ולא יהיה אחראי לא לכל נזק, ישיר או עקיף שיגרם למשתמש באתר, כתוצאה מהורדת חומרים ממנו, לרבות הדבקות מוירוסים.

ש.ס.אדיר חברה ליזמות והשקעות בע”מ אינו אחראי לכל האתרים המקושרים אל האתר ואינו אחראי לתוכנם של אתרים חיצוניים או דפים המקושרים לאתר ש.ס.אדיר חברה ליזמות והשקעות בע”מ. השימוש בקישור הוא על אחריות המשתמש בלבד.

ש.ס.אדיר חברה ליזמות והשקעות בע”מ שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש. המשתמש מחויב לקרוא מדי פעם דף זה על מנת להתעדכן.